200 Hrs Yoga Teacher Course

21 Day 200-Hour Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training in Chiang Mai, Thailand 

หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนโยคะ ประจำปี 2566 

Yoga Teacher Training Course date in 2023

การลงทุนฝึกอบรมครูโยคะ / Yoga Teacher Training Investment 

                                                                                                                      

USD 1,700 
* (Early Bird Price) 

USD 2,300 
(Full Price) 

*Early Bird price is available for 3 months                     

before the yoga course starting dates. 

57,511 บาท
* (ราคาจองล่วงหน้า)

80,000 บาท
(ราคาเต็ม)

*ราคา Early Bird ชำระล่วงหน้า 3 เดือนก่อนเริ่มเรียนโยคะ

*พัก 2 ท่าน/ห้อง (หากต้องการส่วนตัวสอบถามแอดมิน) 

 

 

Course Date Availability

1 Oct - 22 Oct 2023

1 ต.ค. - 22 ต.ค. 2566


 

     

Part 1 1 Nov - 10 Nov 2023

Part 2 27 Nov - 7 Dec 2023

รอบที่ 1 1 พ.ย.-10 พ.ย. 2566

รอบที่ 2 27 พ.ย.-27 ธ.ค. 2566


 

     

 


 

 


 * Please read about the WYA Code of Ethics and Policies. โปรดอ่านเกี่ยวกับจรรยาบรรณและนโยบายของ WYA 

  • 200 hrs. International Teacher Diploma upon passing the criteria.
  • Highest Quality training with WYA Standards.
  • Yoga Teacher Training Course manuals.
  • 3 years free Yoga course (same level) with WYA branches worldwide
  • Tea and coffee breaks.
  • 200 ชม. International Teacher Diploma เมื่อผ่านเกณฑ์
  • การฝึกอบรมคุณภาพสูงสุดด้วยมาตรฐาน WYA
  • คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมครูโยคะ
  • เรียนโยคะฟรี 3 ปี (ระดับเดียวกัน) กับสาขา WYA ทั่วโลก
  • ช่วงพักดื่มชาและกาแฟ
หลักสูตรเรียนครูโยคะ 200 ชั่วโมง (YTTC Level-1)

   ระดับเริ่มต้น Level-1 ครบทุกหลักสูตรเริ่มต้น แบบต้นฉบับอินเดีย พร้อมให้คำแนะนำหลังเรียบจบ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
เริ่มจากต้องรู้ที่มาของต้นฉบับก่อน แล้วใครเป็นผู้สร้าง ทำไมจึงเป็นโยค (YOG) มนตรามีความสำคัญอย่างไร ในพระเวทสอนอะไรบ้าง
การเรียนเริ่มต้น ของแหล่งที่มา ไม่ใช่การเสียเวลาแต่อย่างใด แต่หมายถึงการเริ่ม เพื่อหาจุดจบ ของความเข้าใจนั้นๆ นี่คือสิ่งสำคัญที่คนทั่วไปยังไม่ทราบ
ก่อนเราจะเรียนท่าทางหรืออาสนะต่างๆ เราจำเป็นต้องฝึกท่องจำ มนตราและพระเวท เสียก่อน เมื่อเข้าใจแล้วถึงจะเริ่มท่าทางหรืออานสนะต่างๆ แบบเริ่มต้น
รวมถึงการฝึกเทคนิคการยืดร่างกาย และต้องรู้จักผลดี ผลเสีย ของการฝึกแต่ละอาสนะด้วยเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นบาดเจ็บ และไม่ฝืนร่างกายจนเกินไป
การฝึกสมาธิก็สำคัญ ต้องนิ่ง เงียบ แล้วรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างฝึก การเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว ด้วย กาย+ใจ+จิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสมดุล

1. รับใบอนุญาตตลอดชีวิตในฐานะ "ครูสอนโยคะนานาชาติ" 
Get a lifetime license as a "International Yoga Teacher" 

2. โอกาสในการทำงาน (ทั่วโลก) กับ WYA 
Career Opportunities (Global) with WYA 


3. รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและอย่างเป็นทางการจาก World Yoga Alliance (WYA Community)
Receive educational and official support from the World Yoga Alliance (WYA Community).


4. ได้สิทธิพิเศษเรียนหลักสูตรครูโยคะYTTC (ในหลักสูตรที่เรียนจบ) ภายใน 3 ปีกับ WYA Certified Yoga School (CYS) กับโรงเรียน/สตูดิโอที่มีมาตรฐาน EYEP ได้ทั่วโลก
Get a privilege to study YTTC yoga teacher course (who completed the same course) again within 3 years at any WYA Certified Yoga School (CYS) around the world. This is the EYEP standard. 


5. รับเว็บไซต์บัญชีครูโยคะบนแพลตฟอร์มของ WYA แบบสาธารณะ และสามารถเข้าถึงศูนย์การศึกษาเฉพาะของ WYA บน WYA Platform
At the end of the YTTC Yoga Teacher Course Get a public WYA Platform Yoga Teacher website account and access WYA's Dedicated Education Center on the WYA Platform. 


7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการและกิจกรรมครอบครัวของเราฟรีทั้งทางออนไลน์และในสถานที่นั้นๆ 
Free access to our official and family events both online and on-site. 


8. รับส่วนลด 25% เมื่อสมัครใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น RTY, E-RTY หรือการลงทะเบียนโรงเรียน 
Get a 25% discount when applying for additional licenses such as RTY, E-RTY or school registration. 


9. ใบอนุญาตนี้อนุญาตให้คุณเปิดโรงเรียนหรือสตูดิโอ สาขา สิงหยะ สตูดิโอ กับ WYA ได้แล้วในประเทศไทย TH 
This license allows you to open a school or studio branch, Singha Studio with WYA in Thailand.  

 

ความพิเศษของ สิงหยะ สตูดิโอ / Why Singhaya Studio 

1. มี มาสเตอร์ โซนู สิงห์ (มีประสบการณ์มากกว่า25 ปี) เป็นผู้สอน และ เป็นประธาน องค์กร WYA India. 

Master Sonu Singh (more than 25 years of experience) is an instructor and president World Yoga Alliance. 

2. มาสเตอร์โซนู สิงห์ มีนักเรียนและสอนมาแล้วมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก 

Master Sonu Singh has students and has taught in more than 80 countries around the world. 

3. มีทีมงานครูโยคะ(ผู้ช่วย) มืออาชีพ ดูแลตลอด 

There is a team of professional yoga teachers (assistants) always taking care of you. 

4. ยินดีให้คำปรึกษาหลังเรียนจบ พร้อม Business Plan 

Happy to give advice after graduation with a business plan.

5. มีโอกาสได้ทำงานกับ SOT ร่วม กับ WYA ทั่วโลก

Opportunity to work with SOT with WYA around the world 

6. มีคู่มือสำหรับการเรียนแต่ละหลักสูตร 1 เล่ม

There is a manual for studying each course, 1 book. 

เป็นสตูดิโอ ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพต้นฉบับ100%
We believe in high quality. 

 

 ระดับหนึ่ง เหมาะกับใคร / This course is suitable for everyone. 

 

1. ผู้ที่ยังไม่เคยฝึกโยคะมาก่อน หรือผู้ที่มีความรู้มาบ้างแต่ต้องการพัฒนาทักษะ
Those who have never practiced yoga before. Or those who have some knowledge but want to improve their skills

2. ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเล็กๆ หรือเปิดสอนด้วยตนเอง (ออนไลน์/สตูดิโอ) พร้อมใบรับรองระดับสากล
People who want to run a small business or self-taught (online/studio) with international certification

3. ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพหรือคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น สร้างสมดุล มีความสมบูรณ์ สามารถเรียนได้
People who want to have better health or quality of life, create balance, completeness able to study

4. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความคิดเชิงลบ ให้เป็นความคิดเชิงบวก
ผู้แทนหรือตัวแทนขององค์กร บริษัท หรือราชการ ต่างๆ สามารถมาเรียนมาฝึก เพื่อสร้างกิจกรรมภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ บุคคลากร
People who want to change negative thoughts to be positive
Representatives or representatives of organizations, companies, or government agencies can come to study and practice. to create an internal activity to promote the health of personnel

5. ผู้ที่ต้องการมีบุคลิกภาพที่ดี
เหมาะกับทุกวัย เด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน วัยทำงาน วัยชรา
People who want to have a good personality
Suitable for all ages, children, teenagers, middle-aged, working age, old age

6. ในหลักสูตรครูสอนโยคะ 200 ชั่วโมงนี้ คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ มากมายเพื่อให้อาชีพโยคะของคุณมีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้
In this 200 hour yoga teacher course, you will learn techniques. There are a lot of things you can do to make your yoga career a higher standard.

7. เรียนกับมาสเตอร์โซนู สิงห์ เจ้าขององค์กร World Yoga Alliance (อินเดีย) อย่างมืออาชีพและต้นฉบับจากอินเดีย 100% เรียนตัวต่อตัวแบบกลุ่ม มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
Learn with Master Sonu Singh, owner of the World Yoga Alliance (India), professional and 100% original from India. There are both theory and practice.

8. จบหลักสูตรนี้ รับใบประกาศนียบัตรระดับสากล จาก World Yoga Alliance (อินเดีย)
Complete this course Receive an international certification from the World Yoga Alliance (India)  

 


 

We provide free accommodation for the first 6 students per course (terms and conditions apply)

ฟรีสำหรับคนที่ชำระโปรโมชั่น 6 ท่านแรก เท่านั้น ด่วนรับจำกัด!

(เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด)

Room Types:

 Cost Per Night

Distance to Shala 

Private Room:  800 THB  5 Min 
Shared Room:  400 THB  5 Min       

 ราคาโดยประมาณเป็นไปตามสถานที่กำหนด 

*This price for Singhaya Studio booking only *จองห้องพักกับ สิงหยะ สตูดิโอเท่านั้น (ถูกกว่า)  

* Free Food 2 times (vegetarians) & Coffee/Tea Break . มีอาหาร(มังสวิรัติ) 2 มื้อ & กาแฟ/ชา เบรค

*There is a swimming pool to sit and relax. *มีสระว่ายน้ำ ที่นั่งพักผ่อน ชิลๆ

*เดินทางสะดวก บรรยากาศเงียบสงบ

 

 

 

TEL (+66) 096-192-9826

ตัวอย่างใบรับรอง

Sample Certificate 

Upon completing the course and Criteria, Students will receive this Diploma

เมื่อจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์แล้ว นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรนี้ 

Location Head office :  

Singhaya Studio เชียงใหม่